Český klub bezpečnostních služeb

Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb je nepolitickou zájmovou organizací s právní subjektivitou sloužící ochraně profesionálních zájmů a naplňování dalších požadavků svých členů, jakož i k rozvíjení mezinárodní spolupráce v dané oblasti. Naše společnost se stala členem v roce 2016.

Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb je jednou z nejstarších profesních organizací v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Byl založen v roce 1993. Úkolem klubu je hájit zájmy malých a středních firem podnikajících v oboru SBS.

V současnosti považujeme za důležité tyto úkoly :

1. zvyšovat společenskou prestiž a úroveň firem pracujících v oboru ochrany majetku a osob. Podílet se na vytváření pozitivního obrazu oboru SBS v očích veřejnosti.

2. usilovat o vytvoření jednotné Komory bezpečnostních služeb, která bude hájit zájmy podnikatelů v oboru:

a) podniky zajištující ochranu majetku a osob
b) služby soukromých detektivů
c) technické služby k ochraně majetku a osob
tuto profesní komoru začlenit do systému státní správy podobně jako u lékařů, advokátů, notářů, soudních exekutorů a dalších profesí.

3. spolupracovat na vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování ochrany majetku a osob.

4. usilovat o větší zapojení sektoru soukromé bezpečnosti do státního systému prevence kriminality a krizového řízení. Umožnit pracovníkům soukromých detektivních služeb sdílet přístup k informačním zdrojům.

5. poskytovat informační servis členským firmám, včetně seminářů, školení a metodické pomoci.

6. zavést povinné standardy kvality pro pracovníky vykonávající služby u zákazníků. Na základě těchto prokazatelných a měřitelných výsledků usilovat o adekvátní zaplacení těchto služeb.

7. rozvíjet funkční spolupráci s profesními organizacemi v zahraničí. Soustřeďovat aktuální informace a vytvářet podmínky pro pronikání našich členů na trh EU. Pro tento účel byl založen Evropský klub soukromých bezpečnostních služeb ESBOC.

8. nadále rozšiřovat členskou základnu.

Při realizaci tohoto programu jsme připraveni spolupracovat se všemi profesními organizacemi v oboru i s jednotlivými firmami, které mají zájem na rozvoji oboru soukromých bezpečnostních služeb.

Tento program byl schválen prezidiem ČK SBDS dne 14.3.2007